Digitalizace fondů knihovny

VMG v České Lípě v  roce 2015 prostřednictvím projektu VISK 6, podporovanému MK ČR, zdigitalizovalo unikátní tisky
ze svých sbírek. Rukopis je důležitý pro místní historii a jeden ze základních pramenů k dějinám České provincie Řádu sv. Augustina. Dalšími vybranými svazky pro digitalizaci je deset tisků - unikátů ze 17. a 18. století. Celou svoji sbírku knih spolu se svojí korespondencí odkázal muzeu v roce 2010 Bohumil Malotín. Malotínova sbírka je bohatá a obsažná, její skladba odpovídá celé šíři zájmů jejího sběratele – nalezneme zde cenná vydání Biblí, knihy lékařské, knihy o hospodářství, právu, písně, kramářské písně, učebnice, časopisy, lužickosrbské tisky a hudebniny. Vladimír Jarý určil ve sbírce 61 unikátních tisků, které bychom chtěli postupně digitalizovat a zpřístupnit veřejnosti v rámci  projektu Memoriae Mundi Series Bohemica. Dvě lužickosrbské knihy z pozůstalosti B. Malotína byly digitalizovány v roce 2012 s podporou grantu Veřejné informační služby knihoven, poskytnutou MK ČR.

Digitalizované historické dokumenty jsou zpřístupněné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Komplexní záchovná digitalizace historických dokumentů dle Definice digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6 byla provedena v digitalizačním centru AiP Beroun s.r.o.

Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech. Cílem projektu je zpřístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných nástrojů tak, aby byl co nejlépe dostupný, a proto digitální knihovna agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie.

 

Seznam digitalizovaných map

- Universal-Historie auf der Land-Karten
-Der Strom der Zeiten oder bildliche Darstellung der Weltgeschichte von den ältesten Zeiten bis zum Ende
  des achtzehnten Jahrhunders


Seznam digitalizovaných knih

- R. P. Pauli Conopaei Augustiniani: Grammatica linguae latinae in quatuor libros. Pragae, Pauli Sessii, 1630.
- R. P. Pauli Conopaei Augustiniani: SYNTAXIS LATINAE GRAMMATICES … Lippae, 1631.
GRAMMATICA Lingvae Sorabicae In Superiori Lusatia usualis compilata… Neo-Cellae, 1770.
- TICINUS, Jacobus Xaverius: PRINCIPIA LINGUÆ WENDICÆ, Quam ALIQUI WANDALICAM VOCANT. Pragae,
  Tiskárna, jezuitská, 1679.

- CATALOGUS Patrum, ac Fratrum. Ordinis Eremitici S[ancti] P[atris] Augustini. A primaeva Introductione, seu ab Anno. 1040. in  Bohemia existentium Biographicus, Tripartitus. Juxta Chronologiam actualis Existentiae; elicitae Professionis; et assumptae Vestis Augustinianae. ex Libris Historicis, et Manuscriptis domesticis, excerptus. et Conscriptus Anno Domini: M. DCC. XCIX. [=1799] die 1. Mensis Septembris P[ater] P[achomius] K[reybich]." / Pachomius Kreybich. S.l. : s.n., 454 s. ; 19 x 24 cm.  RK-74.

- Kwjtek Swaté ANNY W žiwé Wjře/ W Swaté Naděgi/ W prawé Láſce kwetnaucý. Machausſ 6. v. 18. Povčte ſe na kwjtj Polnjm/ kterak roſte, nepracuge, ani přede, Wytiſſtěný/ v Pawľa Sesſya/ 1625. Praha: Pavel Sessius, 1625. 12°.
A 12 - B 11 [=XXIII] ll.  ST-13 přív. 1Bibliogr.: Knihopis: 0., UNIKÁT

- Polowičný Orlog/ Na Dwanácte Hodin rozwržený/ Tolikéž Duchownjch Cwjčenj obſáhugjcý: Weleſl: Bratrſtwu Čeſkému Pod Tytuľem Na Nebe Wzetj Blahoſľawené Panny Marye/ W Slawném Starém Měſtě Pražſkém shromážděnému/
Za Noworočnj Dárek Připſaný/ Léta 1676. S Dowolenjm Wrchnoſti. Wytiſſtěný w Starém Měſtě Pražſkém/ w Jmpreſy Carolo-Ferdin. S.I. Staré město pražské [=Praha]: Imprese Carolo-Ferdinandská [=Jezuitská tiskárna], 1676. 12°. A 12 - F 12 [=LXXII] ll. + Front. ST-15. Bibliogr.: Knihopis: 0,  UNIKÁT

- Duchownj Pohádky, to geſt: Skryté Otázky z Pjſma ſwatého wytažené, S Odpowědmi kratičkými, gakž z Starého/ tak Nowého Zákona ſebrané/ znowu dlé Byble/ y giných Pjſem ſwatých bedliwě přehljdnuté.
A nynj zaſe w nowě wſſem pobožným Křeſtianům k Potěſſenj na Swětlo wydané.
S Dow. Duchow. Wrchnoſti. W Holomaucy/ v Jozeffy Hirnlowy/ 1770. Holomauc [=Olomouc]: Josefa Hirnlová [=Josefa Terezie Hirnleová], 1770. 12°.
A 12 - D 12, E 11 [=LIX] ll. ST-17. Bibliogr.: Knihopis: 0. Pozn.: UNIKÁT

- Malý Zlatý Nebe Kljč, Aneb: Nábožné Modlitby K Wyſwobozenj Duſſý Očiſtcowých welmi proſpěſſné. W kterýchžto: [G]ak Rannj/ tak y Wečernj/ [při Mſſy] a Neſſpořjch/ k Spowědi/ a Přigjmánj Modlitby/ gakož y take /!/ k Neyſwětěgſſj Swátoſti Oltářnj/ k Nerozdjlné Trogicy Swaté/ ku Kryſtu Pánu/ a o geho přehořkém Vmučenj/ k Matce BOžj/ a k rozličným Swatým/ w obecnjch Potřebách/ a Důležitoſtech/ za Těhotné Ženy/ za Nemocné/ a Vmjragjcý/ poſledně za Duſſe w Očiſtcy gim z Ohniwého Žaľáře k Spomáhánj mocné/ ſe wynacházegj. Pro Oſobu Ženſkau, Ku Potěſſenj na Swětlo wydaný. Wytiſſtěný w Králow. Hornjm Měſtě Přjbrami v Frantiſſka Auguſtyna Höchenbergra [1753]. Příbram: František Augustin Höchenberger, (1753). 8°. [XII], 458, [VI] zachov. s. Bibliogr.: Knihopis 0. Pozn.: UNIKÁT

- Modlitba k Neyſwětěgſſý PANNJE MARYGJ Wyſſehradrké w Sſancých, Welmi pronikagicy /!/ k doſahnutj gakekoliw Miloſti. (Wytiſſtěná w Praze/ v Wáclawa Vrb. Suchýho/ bljž Vhelného Trhu u zlatého Kohauta w Sta. Měſtě/ 1761.). Praha: Václav Urban Suchý, 1761. 8°. [II] ll. Bibliogr.: Knihopis: 0. Pozn.: UNIKÁT

- Spiſowé Dwa: I. O rozdjlu Starého Božſkého/ a Nowého Lidſkého včenij. II. Summa krátká ſtarého Náboženſtwj Kryſtyanſkého/ w otázkách a odpowědijch obſažená. Cyprianus ad Cecilium Epiſt: 3 . … S.l.: s.n., [zač. 17.stol.]. 4°. A 4 [=IV] zachov.ll. ST-38 přív. 2, neúpl. Bibliogr.: Knihopis: 0. Pozn.: UNIKÁT

- Pjſeň Nowá žaloſtiwá o ſmutné Swatbě w Měſtě Erffurtu w Duryňſké Kragině/ Léta přjtomného M.DC.IX. [=1609] ſſeſtého dne Měſýce Vnora/ wykonané: O čemž z Pjſničky wſſemu budete mocy wyrozuměti.(W Starém Měſtě Pražſkém v Kaſſpara Kargezya.)
Staré Město Pražské [=Praha]: Kašpar Kargezyus [=Kašpar Kargesius], 1609. 16°. [VIII] ll. Bibliogr.: Knihopis: 0. - Chyba: s. 144. Pozn.: UNIKÁT. Volně ložená kramářská píseň.

- Každodennj Obět Bohu, aneb: Modlitby Katolické z rozličných Textu Pjſma ſwatého wytažené. W Hoře Kuttný, wytiſſtěno v Frantiſſka Winc. Korce. Hora Kuttná [=Kutná Hora]: František Vincenc Korec, [konec 18. stol.]. 8°. 168 s. Pozn.: UNIKÁT

- Pjſně Ročnj A neb: Cýrkewně Nábožný Kancyonálek, Kterýžto Netoliko při wſſech Sľawnoſtech celého Roku, ale y každoden[ně ſe] vžjwati může. Nynj ale znowu [rozmnožený a] mnohými Pjſněmi [???] S powolenjm D[uchownj Wrchnoſti]. S.l.: s.n., [2.pol. 18.stol.]. 16°. [II], 446, [X] zachov.s. Bibliogr.: Knihopis: 0. Pozn.: UNIKÁT

- Pjſně Ročnj A neb: Cýrkewně Nábožný Kancyonálek, ... W Hoře Kuttny, wytiſſtěno v Frantiſſka Wincencia Korce. Kutná Hora: František Vincenc Korec, [konec 18.stol.]. 16°. [II], 446 zachov. s. Bibliogr.: Knihopis: 0. Pozn.: UNIKÁT

SPANGENBERG, Johann
Sig.: ST-110
Poſtylla Cžeſká (:To geſt weyklad:) na Epiſſtoly/ kteréž ſe Nedělnijch dnuow přes celý Rok w Koſtelijch Cýrkwe Křeſtialké obyčegně čtau a předkládagij....
Prostějov: Jan Günther, 1547. 4°.

KRUEGENER, Michal
Sig.: ST-137
Každodennj Kaľendář Hoſpodářſký a Kancelľářſký/ ku Potřebě Pánům/ Hegtmanům/ Auředlnjkům/ Kupcům/ Prokurátorům...
Praha; Litomyšl: Jan Arnolt [=Jan Arnolt z Dobroslavína starší], (1675).

GRUENWALD, Petr
Sig.: ST-138
Nowý Hoſpodářſký a Kancellářſký KALENDÁRŽ/ S připogenau Hwězdář: Praktykau/ Ke Cti S° Wácľawa Knjžete/ Mučedlnika /!/ a Patrona Králowſtwj Cžeſkého. Sepſaná Od Petra z Grynwaldu zč. K Létu Páně 1695. Genž geſt Rok obyčegný. S Powolenjm Wrchnoſti. Wytiſſtěn w Praze w Welké Karľowé Kollegi v Giřjho Labauna. (1694)
Praha: Jiří Labaun [=Jiří Laboun starší], (1694). 4°.

JÁDRO, Duchovní Křesťanské Katolické
Sig.: ST-172 bez tit. l.
[Duchovní Křesťanské Katolické Jádro ...]
[Praha]: [František Jeřábek], [konec 18. nebo zač. 19.stol.]. 12°.

MEERSTEIN, Modestus
Sig.: ST-173
HYMNODIA FRANCISCANA Ad Uſum Ordinis Fratrum Minorum S. FRANCISCI Reformatorum Provinciæ.
PRAGÆ, Typis Joannis Caroli Hraba, Inclytorum Regni Bohemiæ Statuum Typographi.
Praha: Jan Karel Hraba, [1739]. 8°.

JOANNICY, Gabriel
Sig.: ST-176 zlomek
Minucý a Pranoſtyka Hwězdářſká/ k Létu Páně M. D. XCVIII0. [=1598] Hrudnému a po Přeſtupném Druhému.
Holomúc [=Olomouc]: Milchtaller dědici [=Bedřich Milichthaller dědici], (1597). 16°.

SOLANUS, Samuel
Sig.: ST-177
Nowy Domowny y Poceſtn[y] Kalendář/ Na Rok KRYSTU Pána 1721: Podlé Wýsſokoſti Vhlé Nebeſkého o 48. Stupnjch...
Levoča: Jan Breyer [=Jan Brewer ml.], (1720). 16°.

PÍSNĚ - roční
Sig.: ST-196 neúpl.
Pjſně Ročnj, To geſt: Kancyonálek, s njmžto Gedenkaždý pobožný Křeſtian netoliko při wſſech wegročnjch Slawnoſtech, nýbrž každého čaſu Boha chwáliti může. S mnohými a pobožnými Pjſněmi rozmnožený a k duchownjmu Potěſſenj wydaný. W Praze, v Frantiſſka Geřábka w železných Dwéřjch.
Praha: František Geřábek [=František Jeřábek], [konec 18.stol.]. 16°.

ECCLESIASTICUS
 Sig.: ST-198 neúpl.
JEſus Syrach, Gináč Knjhy Eklezyaſtykus o dobrých Mrawjch a chwalitebném Obcowánj Wſſem Hoſpodařum /!/, Djtkám a Cželádce k řjkánj vžitečné, a w giſté Tytule vwedené. Přitom wybrané Ržeči z Prjſlowi /!/ Sſalomauna Krále, y z Kněh Maudroſti geho. W Praze wytiſſtěný v Frantiſſka Geřábka w železných Dweřjch.
Praha: František Jeřábek, [1770-1794?]. 8°.

HISTORIE - Berthold
Sig.: ST-319
Hyſtorye gednoho ſkrze bauřku mořſkau neſſťaſtného ku konci wſſak welmi bohatým učiněného Engličana, gménem Bertholda. W Gjhlawě. Wytiſſtěna a k doſtánj u Fab. Beynhaura.
Jihlava: Fabián Beynhaur [=Fabián Augustin Beinhauer], [1790-1831?]. 8°.

HISTORIE - Rupert
Sig.: ST-320
Hyſtorye O gednom welmi dobře zřjzeném Synu, Gménem Rupert, který z Láſky Otce ſwého Otrokem včjněn geſt. S powolenjm cýſ. král. Cenſury. Wytiſſtěno w Hoře Kuttný, 1798.
Hora Kuttná [=Kutná Hora]: s.n., 1798. 8°.

FISCHER, Abraham
Sig.: ST-368
Nowý Hoſpodářſký a Kancelářſký Kalendář, Na Rok Páně 1786, genž geſt Obyčegný, 365. Dnj w ſobě obſahugicý, pod Gménem Abrahama Fiſſera,...
Staré město pražské [=Praha]: Karel František Rosenmüller mladší-dědici; Jan Beránek faktor, (1785). 4°.

PÍSNĚ - poutnické
Sig.: ST-398 přív.2
Pjſně pautnické při nawſſtěwowánj kaplj v miloſtiwém obrazu Marye Panny w Wambeřicých, od wěrných ctjtelů prozpěwugjcý. Kteréžto kaple od w Pánu zeſnulého Pána Danihele Paſcalia z Oſterberku založené, a wyſtawené gſau. K wraucnému rozgjmánj přehořkého vmučenj ſmrti Kryſta Gežjſſe, a boleſtné Matky geho Marye Panny vwedené.
[Glaczsko [=Kłodsko]]: [František Pompejus], [konec 18.stol.]. 8°.

[OTÁZKY]
Sig.: ST-477 bez tit. l.
[Otázky které Kristus Pán, jsa v Létech dvanácti, Doktorům a Záko­níků v Chrámě Jeruzalémském předkládal. …]
S.l.: s.n., [2.pol. 18.stol.]. 8°.

VÝKLADY, Krátké
Sig.: ST-478 neúpl.
[Krátké vejklady o důmělém zdání snů ...]
S.l.: s.n., [2.pol.18.stol.]. 8°.

KÁMEN, Zlatý
 Sig.: ST-479 přív. 2
Zľatý Kámen, aneb Lucydář, který wyſwětľuge Počátek wſſeho Stwořenj , totižto: Nebe, Země a Moře. Wytiſſtěný Léta Páně 1724.
S.l.: s.n., 1724. 8°.