Pracoviště geologie a paleontologie

Petr Mužák
tel.: +420 487 521 489           
muzak@muzeumcl.cz 

Geologie zkoumá složení zemské kůry a vychází z faktů geologické minulosti. Plnění geologických průzkumů, mapování poměrů, útvarů, minerálního složení hornin, surovinové politiky, zpracování závěrečných zpráv a vyhodnocování výsledků předchází dílčí geologicko vědecko výzkumné úkoly odborných pracovníků. Hlavní zájmovou oblastí je region Českolipska. Výjimku tvoří zejména mineralogické průzkumy, kterým je věnována pozornost po celém území České republiky, potažmo i celého světa.
Stále doplňujeme expozice o nové ukázky minerálů i fosílií. Společně s nálezy postupně vytváříme fotografický archiv vybraných lokalit a zajímavostí. Informace získáváme z poznání historické, ložiskové tak i regionální geologie. Neomezujeme se pouze na základní podobory mineralogie, petrologie a paleontologie, ale soustředíme se i na karsologii, glaciologii, statigrafii ad.
Samozřejmostí je i úzká spolupráce s jinými přírodovědnými obory, kupř. pedologie, botaniky, zoologie, archeologie, apod. Mnohdy je společným záměrem ochrana přírody, významných krajinných prvků, či zamezení devastace vybraných území nejen těžbou nerostných surovin.
Základní zkušenosti vychází z poznání mineralogického a petrologického studia obohaceného o přesné přírodovědné poměry daného zkoumaného území.
Nabízíme i pomocnou ruku v určování minerálů, hornin a fosílií návštěvníkům muzea. Dle zájmu veřejnosti provádíme přednášky na předem dohodnutá témata.

Geologické fenomény Českolipska

Sloupcová odlučnost bazaltových hornin,       Historické dobývání železné rudy,                  Železité inkrustace, železivce
       Panská skála, stav v roce 2015              štola pod zříceninou hradu Děvín,                           a jiné konkrece,                  
                                                                        stav v roce 2013                            Hamr na Jezeře, stav v roce 2013

Uranový průmysl, dnes již zlikvidovaný                     Těžba sklářských písků,               Glaciofluviální sedimenty, pískovna Žizníkov,
       areál bývalého UD Hamr,                                pískovna v Okřešicích,                         souvek červ. žuly "rapakivi",  
            stav v roce 2014                                         stav v roce 2013                                   stav v roce 2015        

Terénní exkurze

Pracoviště geologie a paleontologie nabízí možnost předem domluvených skupinových komentovaných terénních exkurzí s odborným pracovníkem. V rámci tématicky zaměřených programů, jsou zejména pro školy připravovány pracovní listy, díky kterým se žáci a studenti lépe seznamují s problematikou geologie. Více zde.

Geologické lokality