Archeolog

V neděli 13. ledna 2013 se konal první díl muzejního workshopu zaměřeného na prezentaci odborných profesí a tradičních řemesel. Prvním projektovým dnem provázeli archeologové VMG ČL.

V úvodní přednášce seznámil Petr Jenč obecenstvo, které tvořila takřka třicítka žáků místních základních škol, s vědním oborem archeologie a praktickou náplní této profese v muzejní praxi. V průběhu přednášky byly zodpovídány i otázky, které souvisely s jednotlivými tématy. Zájem zbudila zejména problematika záchranných archeologických výzkumů, které předcházejí stavebním akcím. Také se hovořilo o oborech příbuzných a archeologii pomocných, jako je egyptologie, klasická archeologie nebo speleoantropologie, kterou se specializovaně zabývají právě archeologové českolipského muzea.

Aby měli návštěvníci projektového dne možnost nahlédnout i do terénní práce archeologů, která přímo v muzeu nebyla možná, promítnul dr. Vladimír Peša krátký film dokumentující jeden z menších výzkumů, který českolipští archeologové realizovali v oblasti Bezdězu. Zde pod jedním ze skalních převisů nalezli pozůstatky středověké dehtárny. Díky filmu mohli všichni názorně vidět, jak archeolog v terénu pracuje.

Po přestávce byla věnována pozornost vysokým školám, kde se dá archeologie studovat, a možnostem uplatnění v odborném pracovním životě. V další části projektového dne se jeho účastníci rozdělili na dvě skupiny. První z nich si šla prohlédnout expozici Archeologie Českolipska, druhá skupina si mezitím zkusila určit, popsat a překreslit vlastní archeologický nález. Společný den věnovaný archeologii byl zakončen prohlídkou expozic jeskynní archeologie a středověké České Lípy v Archeologickém muzeu Šatlava, pobočce VMG ČL, kde muzejní archeologové sídlí.

informační karty                    katalog v expozici                   burza profesí a řemesel

Foto T. Kaiserová, 2013

Foto T. Kaiserová, 2013

Foto T. Kaiserová, 2013

Foto T. Kaiserová, 2013

Foto T. Kaiserová, 2013

Foto T. Kaiserová, 2013