Zápis z výroční členské schůze Vlastivědného spolku Českolipska

Výroční členská schůze se konala 12. března 2016 od 13 hodin v klubovně Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Zúčastnilo se jí  35 členů.

Program:

1. Zahájení členské schůze, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu (p. Jarolímková, p. Pujmanová)
2. Zpráva o činnosti spolku v roce 2015 (p. Smejkal, p. Panáček)
3. Výhled činnosti na rok 2016 (p. Smejkal, p. Panáček)
4. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2015 (p. Sykáčková)
5. Diskuse
6. Schválení usnesení a závěr

1.Zahájení

Náhradní členská schůze byla řádné svolána rozesláním pozvánky mailem, poštou i oznámením na spolkovém Webu. Zasedání výroční členské schůze řídil Ing. Jaroslav Panáček, předseda VSČ. V úvodu přednesl program schůze, který byl všemi přítomnými členy schválen. Dále přednesl návrh na ověřovatelky zápisu, kterými byly schváleny p. Jarolímková
a p. Pujmanová.

2. Zpráva o činnosti spolku  v roce 2015

Publikační činnost přednesl předseda spolku Ing. Jaroslav Panáček. Spolek se spolupodílel na vydání Vlastivědného sborníku Bezděz 24. Přednáškovou a zájezdovou činnost přednesl Mgr. Ladislav Smejkal.
V roce 2015 proběhla bohatá přednášková a zájezdová činnost spolku, kterou organizačně i autorsky zajišťoval především Mgr. Ladislav Smejkal. Uskutečnilo se 21 přednášek a vernisáží a 16 vycházek a zájezdů.  Celkem se těchto akcí zúčastnilo cca 660 osob.

Výbor spolku se v roce 2015 sešel dvakrát (20. ledna a 27. října), aby projednal přípravu výroční členské schůze
a záležitosti týkající se publikační činnosti.

3. Program a výhled činnosti spolku na rok 2016

Publikační činnost přednesl předseda spolku Ing. Jaroslav Panáček. Spolek se bude spolupodílet na vydání Vlastivědného sborníku Bezděz 25 v červnu 2016 (předběžný obsah viz příloha).
Přednáškovou a zájezdovou činnost přednesl Mgr. Ladislav Smejkal (viz příloha). V rámci klubové činnosti bude podle plánu zorganizováno 20 přednášek a vernisáží. Uskuteční se 12 vycházek a zájezdů.

4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2015

Zprávu o hospodaření spolku přednesla Olga Sykáčková, pokladník VSČ.
Příjmy VSČ v roce 2015 celkem 131.341,05 Kč
Výdaje VSČ v roce 2015 celkem 109.080,47 Kč
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2015 celkem 137.878, 84 Kč
Zůstatek v pokladně k 31. 12. 2015 celkem 2.810 Kč.

5. Diskuse

Nebyl přednesen žádný návrh ani diskusní příspěvek.

8. Usnesení a závěr

Předseda Ing. Jaroslav Panáček přednesl návrh usnesení:
Usnesení výroční členské schůze Vlastivědného spolku Českolipska konané 12. března 2016 od 13 hodin v klubovně VMG v České Lípě. Výroční členská schůze bere na vědomí:
- zprávu o činnosti spolku v roce 2015
- výhled činnosti na rok 2016
- zprávu o hospodaření spolku za rok 2015

Usnesení z výroční členské schůze bylo schváleno všemi 35 hlasy přítomných členů.

Členská schůze byla ukončena ve 13:45 hodin.

Zapsal: Ing. Jaroslav Panáček, předseda VSČ                                                                                                         

Ověřovatelky zápisu: M. Pujmanová, J. Jarolímková

Česká Lípa 14. března 2016