Propagační články ke grantu Prezentace odborných profesí a řemesel


Vlastivědné muzeum a galerie vydává kalendář odborných profesí a tradičních řemesel

V lednu 2013 se první prezentací naostro rozběhla ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě realizace grantového programu, v jehož rámci se budou žáci základních škol seznamovat s odbornými muzejními, přírodovědeckými
a uměleckými profesemi. První sobota s odbornými pracovníky muzea byla archeologická a konala se 13. ledna.
V dalším měsíci, v sobotu 2. února se studijní návštěvy v budově muzea ujal entomolog, který dychtivým mladým přírodovědcům nechal nahlédnout do tajemství své profese. Pod jeho vedením a s jeho odborným komentářem žáci prošli entomologickou částí expozice. Součástí entomologické soboty byla ale i praktická ukázka muzejní práce,
která u entomologa spočívá ve sběru či odchytu entomologického materiálu a jeho následné preparaci, evidenci a uložení
do sbírek.
Jako jedna z klíčových tiskovin vydaných při příležitosti tohoto grantového programu Libereckého kraje vyšel v prosinci uplynulého roku kalendář, který byl distribuován do základních škol. Tento Vzdělávací kalendář je rozvržen na dva roky
a pokrývá tedy všech 25 odborných prezentací, které se během této doby uskuteční. Několik prezentací během dvou let je úzce propojeno s ochranou životního prostředí a snad i proto se stal společným jednotícím prvkem kalendáře strom. Strom je zároveň i symbolem jednotlivých oborů majících své kořeny, společnou erudici rozštěpenou do jednotlivých větví, tak jako jsou od sebe oddělena, ale přitom spolu svázána jednotlivá vědní odvětví. Na kalendáři je věnována každé profesi jedna dvoustrana a každému řemeslu je přiřazen druh stromu, který k němu má nejblíže. Je zde také jednoduchá anotace jednotlivých profesí. Žáci tak budou mít možnost v časovém předstihu si danou prezentaci nabízené vědecké profese
či tradičního řemesla vybrat a rozhodnout, zda se jí zúčastní a využijí ji k maximálnímu poznání a získání informací,
které mohou ovlivnit třeba i volbu budoucího povolání.


Vzdělávací grant VMG má za sebou úspěšný půlrok

Na půdě Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě běží již půl roku vzdělávací grant, který si klade za cíl žáky základních škol Libereckého kraje seznámit s odbornými profesemi, které jsou v muzeu zastoupeny a nebo s muzejnictvím souvisí.
Za tuto dobu proběhlo šest prezentací. Každou první sobotu v měsíci před děti předstoupil jiný muzejní odborník, který nechal přítomné nahlédnout do zákulisí své profese.
Postupně sebe a svou práci představili archeolog, entomolog, geolog, zoolog, historik a etnograf. Většina prezentací
se odehrála v muzeu a v jeho expozicích, společně se zoologem se žáci vydali i do terénu a zájemci o etnografii zase mohli vyjet na Víseckou rychtu v Kravařích.
Probíhající grant přináší jeho účastníkům i přednášejícím mnohé. Žákům škol prezentace jednotlivých oborů nabízí inspiraci při volbě budoucího povolání a orientuje je i ve volbě vhodné střední školy. Samotným muzejníkům se zase nabízí možnost veřejnosti detailně a názorně vysvětlit, jak práce různých odborností probíhá a co je její náplní.
Stejně jako školní děti si ale i grant vybírá dovolenou, respektive má prázdniny. Série prezentací odborných profesí
a řemesel pak bude nadále pokračovat od měsíce září až do konce roku a další rok 2014. Na grantových dnech probíhajících vždy první sobotu v měsíci se žáci škol budou moci postupně seznámit se zaměstnáním botanika, mykologa, preparátora, lesníka a strážce přírody, preparátora, správce muzejní sbírky, knihovníka, skláře, výtvarníka, fotografa, restaurátora, ekologa, včelaře, knihaře, řezbáře, rybáře, vitrážisty nebo kováře.
V muzeu si všichni přejeme a doufáme, že zájem o prezentace jednotlivých profesí a řemesel bude přinejmenším stejný jako v uplynulém pololetí. Na první setkání v novém školním roce se 7. září bude těšit botanik a mykolog.


Pokračování grantu zprostředkuje setkání s dalšími profesemi

Vzdělávací grant pro mládež Libereckého kraje pokračuje na půdě Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě i v tomto školním roce. Pro žáky základních škol volících si své budoucí povolání, je připravena série prezentací, které jim umožní seznámit se nejen s řadou pracovních pozic zastoupených v muzeu, ale také s těmi, které s muzejnictvím úzce souvisí.
První prezentace proběhne v sobotu 7. září, kdy přítomným mladým přírodovědcům pod pokličku svého oboru nechají v kombinovaném projektovém dni nahlédnout botanik a mykolog, jehož odborná práce bude představena v rámci tradiční výstavy hub, konané v termínu 6.- 8. září.
Na přírodu a vztah k ní budou navazovat i prezentace říjnové, které se uskuteční opět první sobotu v měsíci. Externí lektoři ze Střední lesnické školy ve Šluknově budou představovat profese lesník a strážce přírody. Program tohoto projektového dne bude navázán na výstavu Adepte cechu Hubertova – Tradice a současnost myslivosti. Ve stejný den, ve stejném prostoru, proběhne další specifická prezentace, ve které přítomné žáky provede ponurým, leč zajímavým světem své profese, muzejní preparátor.
Po této přírodovědné sérii budou moci žáci během první listopadové soboty pro změnu poznat docela jinou profesi, kterou je správce muzejních sbírek. V této prezentaci se žáci dozvědí, co vše za předměty a exponáty muzeum ukrývá a jak by se měly správně evidovat a ukládat. Prosincový vzdělávací program pak bude opět kombinovaný a představí profesi kartografa a knihovníka.
Všechna tato zajímavá povolání si budou moci žáci základních škol během podzimní části vzdělávacího grantu v muzeu zažít, poznat a vyzkoušet. Bohatý a na zajímavé a tvůrčí profese zaměřený program bude potom pokračovat i po celý následující rok, během kterého se děti postupně seznámí s prací skláře, výtvarníka, fotografa, restaurátora, ekologa, včelaře, knihaře, řezbáře, rybáře, vitrážisty a uměleckého kováře.


Grant se vydal na prázdniny

Vzdělávací grantový projekt, který na půdě muzea seznamuje žáky základních škol Libereckého kraje s profesemi a řemesly v muzeu zastoupenými nebo s muzeem souvisejícími se vydal na letní prázdniny. Všichni jeho účastníci, ti, kdo jej připravují a ti, kteří se jednotlivých projektových sobot účastní, přes léto naberou síly a budou se těšit na opětovné setkání v příštím školním roce, tedy už v září.
V měsíci září se účastníci grantu společně vydají do Doks, kde tou dobou bude probíhat v památníku K. H. Máchy řezbářské sympozium. Toto rukodělné odvětví vystřídá setkání s rybářstvím, které bude rovněž hostit dokeský památník. V rámci terénní exkurze se potom zájemci o rybářství mohou vydat k rybníkům v okolí Doks a plánována je i návštěva rybích sádek.
Listopadový program grantu zavede žáky do Skalice u České Lípy do sklárny TGK. V další umělecky orientované sobotě
se žáci dozvědí, jak se zhotovují skleněné vitráže a jednu si zkusí sami vyrobit. Dva a půlleté putování za řemesly bude
v prosinci ukončeno opět v budovách Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Zde se žáci setkají s kovářem a zkusí si vykovat vlastní výrobek.
Tím se uzavře program, který zájemce z řad školáků Libereckého kraje seznámil s mnoha zajímavými a nevšedními profesemi a řemesly. Nezbývá než doufat, že nabyté znalosti jednou zúročí a že je proběhnuté prezentace budou motivovat a inspirovat při volbě budoucího povolání.


Grant po grantu aneb Burza profesí a řemesel

V uplynulých dvou a půl letech bylo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě řešitelem vzdělávacího grantu Libereckého kraje, zaměřeného na prezentaci odborných profesí zastoupených v muzeu. Do programu každoměsíčního seriálu byla však zakomponována také řemesla ponejvíce uměleckého charakteru, se kterými si návštěvníci setkávají na muzejních akcích. Celý grant byl cílen na žáky druhých stupňů základních škol, které čeká volba dalšího studia a budoucího povolání. Jeho úkolem tedy bylo inspirovat žáky a seznámit je se zajímavými řemesly a profesemi mimo běžně nabízené spektrum.
Tomu měla napomoci i burza profesí, která byla jedním z dalších produktů, jenž realizátoři grantu pro jeho účastníky připravili. Burzu profesí hostila v rámci ekologické soutěže konané 26.11. 2014 SOŠ a SOU 28. října v České Lípě. Během této prezentace byl takřka stovce přítomných program představen. Žáci se dozvěděli o tom, jaké profese byly v rámci muzea odprezentovány, kde je možné se setkat s odborníky a konzultanty těchto profesí, kde mohou daný obor studovat a jak získat o vybrané profesi další informace.
Zmíněná burza profesí a řemesel vzniká i ve své elektronické podobě. V podobě počítačové prezentace ji na DVD realizátoři grantu budou již od dubna nabízet k dalšímu využití, a to jak na školách během výuky předmětu volba povolání,
tak i k možnému samostudiu žáků. Obsah DVD bude tvořit 25 odborných profesí a řemesel, rozpracovaných do půlhodinových prezentací, během kterých žák dostane kompletní informace o vybraném povolání, o možnostech studia, uplatnění na trhu práce i zkušenostech v praxi.
Prostřednictvím zmíněného programu tak grant, jehož poslední prezentace skončila v prosinci minulého roku, získal další život a možnost svého pokračování. Penzum informací a zkušeností z praktických částí jednotlivých prezentací se kterými
se setkali jeho účastníci, se tedy rozhodně ukončením projektu neztratí. Přehlednou formou bude uchováno nejen prostřednictvím této počítačové Burzy profesí, ale před komplexním zhodnocením realizátoři projektu chystají ještě jeho další výstupy, které mají zaručit nejen jeho životnost a pokračování, ale také obohacení muzejních expozic o zajímavé interaktivní a výukové prvky.


Grant po grantu aneb zhodnocení projektu

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě v uplynulých dvou a půl letech realizovalo grant s názvem Prezentace odborných profesí a řemesel. Projekt si kladl za cíl představit řadu odborných profesí a tradičních řemesel a byl určen především žákům druhých stupňů základních škol. Myšlenkou bylo zpřístupnit dětem volícím si další studium nebo budoucí povolání setkání s řemesly a profesemi, jež nejsou běžnému člověku natolik dostupné nebo nejsou až tak časté. Díky tomu se podařilo výrazně rozšířit běžně prezentovanou nabídku učebních oborů a středních škol o výjimečné profese a vzdělávací ústavy, které vychovávají v regionu špičkové odborníky, ale přitom jim mnohdy současná doba nepřináší dostatek studentů.
Celkově se za dobu konání grantu v muzeu, jeho pobočkách či na dalších místech v terénu představilo celkem dvacet pět profesí. Prezentace navštívilo . a celkem k pěti stovkám dětí. Kromě cílových 7. a 8. třídy se prezentací účastnily někdy i děti z prvních stupňů, jiné prezentace naopak navštívili i dospělí.
Kromě prezentací v muzeu děti měly možnost navštívit též sklářskou školu a dílnu, včelařství, rybářství nebo kovářskou dílnu. Všechny prezentace, jež se skládaly z teoretické a z praktické části, kladly důraz na aktivní zapojení žáků, pro které byly vždy připravena možnost si něco sám vyzkoušet či vyrobit.
Projekt prokázal za dva roky trvání své opodstatnění a svým způsobem by byla zajímavá myšlenka jeho kontinuálního pokračování pro generace dalších školáků, kteří stojí na prahu volby svého budoucího povolání.