Historik

Muzeum představilo další odbornou profesi – historika

Vzdělávací grant představující na půdě Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě žákům základních škol Libereckého kraje jednotlivé odborné profese v muzeu zastoupené, pokračoval i první květnovou sobotu. Ta byla věnována oboru historie a její muzejní praxi, kterou přítomné žáky provedl historik Tomáš Cidlina.
V úvodu lektor společně s přítomnými žáky přemýšlel nad motivacemi ke studiu historie a nad jejím přínosem jak pro poznání minulosti, tak pro hodnocení současného společenského vývoje. Obecenstvo tak vlastně samo odpovědělo na otázky, proč je třeba se zabývat historií, a to i jejími dosud probádanými obdobími a problematikami. Stejně tak žáci pochopili, že historik se nemůže chovat poplatně a veřejnosti nemůže říkat pouze to, co by chtěla slyšet, ale je třeba se vracet i k problematičtějším úsekům dějin, ve světle kterých blednou nejedny ideje a konstrukty o národech i společnosti.
Součástí výkladu bylo i uvedení přehledu, kde se dá historie na různých úrovních studovat a jaké jsou k přijímacím zkouškám důležité prerekvizity, tedy co vše by měl uchazeč o studium historie znát. Ve výčtu těchto předpokladů měly své místo pomocné vědy historické, ale též sociologie, politologie, lingvistika a mnohé další s historií spřízněné předměty.
Praktická část se odehrávala přímo v muzejních expozicích věnovaných historii regionu. Po prohlídce byli přítomní adepti historie dotazováni i na to, jaké důležité události v novodobých dějinách regionu stávající expozice postrádá. Dalším prubířským kamenem mladých historiků byla četba kurentu, písma, které musí historik umět přečíst. Kurentem si mohli žáci zkusit napsat i své vlastní jméno, a to starou technologií, inkoustem a brkem.

informační karty                       katalog v expozici                      burza profesí a řemesel

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová