Pracoviště geologie a paleontologie


Petr Mužák

kurátor geologických a paleontologických sbírek
tel.: +420 487 521 489           
muzak@muzeumcl.cz 

Odborná specializace:
- mineralogie fluoritových ložisek;
- paleontologie mesozoických (křídových) bezobratlých, Mollusca-měkkýši;
- historie těžby železitých rud a uranového hornictví na Českolipsku;
- dokumentace starých důlních děl

 

Geologie zkoumá složení zemské kůry a vychází z faktů geologické minulosti. Plnění geologických průzkumů, mapování, skalní útvary, surovinová politika, zpracování závěrečných zpráv, tomu všemu předchází dílčí vědecko-výzkumné úkoly, které plní i odborní pracovníci našeho muzea. Hlavní zájmovou oblastí je region Českolipska. Výjimku tvoří zejména mineralogické průzkumy, kterým je věnována pozornost po celém území České republiky, potažmo i celého světa. V rámci paleontologie se soustředíme zejména na poznání České křídové pánve, tedy území od Děčína přes Polabí až k Blansku u Brna.
Každý rok rozšiřujeme sbírky o nové mineralogické i paleontologické ukázky. Nově jsme naše fondy rozšířili i o předměty související s uranovým hornictvím na Českolipsku. Každý rok doplňujeme nové exponáty do regionální expozice. Společně s vlastními sběry vytváříme fotografický archiv vybraných lokalit a zajímavostí. Informace získáváme z poznání historické, ložiskové i regionální geologie. Neomezujeme se pouze na základní podobory mineralogie, petrologie a paleontologie, ale soustředíme se i např. na karsologii, glaciologii, stratigrafii atd.
Samozřejmostí je i úzká spolupráce s jinými  obory, např. pedologie, botanika, zoologie, archeologie, apod. Mnohdy je společným záměrem ochrana přírody, významných krajinných prvků, nebo dokumentace vybraného území postiženého těžbou nerostných surovin. Úzkou spolupráci vedeme i se specialisty z oborů geologie a paleontologie a v neposlední řadě s externími spolupracovníky našeho muzea.
Nabízíme i pomocnou ruku v určování minerálů, hornin a fosilií návštěvníkům muzea. Dle zájmu veřejnosti provádíme přednášky na předem dohodnutá témata a komentované prohlídky expozic. Součástí jsou i exkurze s průvodcem na předem vybrané lokality.

Sbírky z UD Hamr 

V rámci nové sbírkotvorné koncepce se od roku 2012 věnujeme tématu historie těžby uranu na Českolipsku. Naše pozornost se upíná k získávání exponátů, které byly v provozu hlubinných dolů UD Hamr, nebo přímo souvisely s uranovým průmyslem. Postupně získáváme větší ucelený soubor, který bude veřejnosti představen v rámci nové stále expozice, která bude umístěna ve sklepení hlavní budovy našeho muzea.

Z již získaných exponátů lze jmenovat např. dva důlní vozy s pevnou korbou sloužící k převozu rubaniny, klanicový důlní vůz sloužící k převozu pomocného materiálu např. důlní výztuže, hydraulickou vrtačku se stativem, tzv. lafetu, důlní řetězovou pilu. Dále přibude např. kolejový důlní nakladač, naftová důlní cisterna, muniční důlní vůz, ad.

     

Součástí je i dokumentační činnost, díky které jsme získaly v celku rozsáhlý fotodokumentační materiál napříč všemi provozy uranových dolů a státního podniku Diamo. Většina snímků je již historických jelikož zachycená infrastruktura je dávno minulostí a převážně už zlikvidována. O to víc si ceníme záběrů, na kterých jsou zachyceni i bývalí zaměstnanci UD.
V rámci našeho archivu máme uloženy i mapové podklady jednotlivých důlních areálů, šachet a poddolovaného území. Také se v našich depozitářích nachází i něco málo vrtných jader z průzkumu, který nám dokládá geologickou situaci ložiska strážeckého bloku.  

Dokumentátoři v bývalém areálu UD Hamr, šachty č. 3 (historik Tomáš Cidlina, fotograf Vladimír Štěpánský, geolog Petr Mužák):

      

Vědeckovýzkumná činnost

Paleontologický průzkum okresu Česká Lípa a přilehlých oblastí

Tento úkol probíhá již od roku 2013 do současnosti. Předpokladem je komplexní dokumentace regionu v závislosti na revizi paleontologických sbírek uložených v depozitáři VMG v České Lípě a zároveň doplnění a zmapování nových lokalit. Na základě sběrů odborných pracovníků je utvářena paleoekologická charakteristika Českolipska. Nové sběry jsou determinovány dle současného taxonomického pojetí a postupně jsou každý rok představovány veřejnosti v rámci obměny regionální expozice Českolipska. Zároveň dochází k představení dílčích lokalit v rámci odborné publikační činnosti.

Vybrané ukázky fosilií

                         

Terénní exkurze

Pracoviště geologie a paleontologie nabízí možnost předem domluvených skupinových komentovaných terénních exkurzí s odborným pracovníkem. V rámci tématicky zaměřených programů, jsou zejména pro školy připravovány pracovní listy, díky kterým se žáci a studenti lépe seznamují s problematikou geologie.