Historie knihovny

Předchůdcem muzea byl vlastivědný spolek Excursions Club založený v roce 1878 (sídlem spolku se stalo reálné gymnázium, dnešní obchodní akademie naproti augustiniánskému klášteru). Mezi jeho zakladatele patřil profesor českolipského gymnázia Amand Anton Paudler (8. 10. 1844 - 10.11. 1905, kněz, pedagog, vlastivědný pracovník a redaktor). Spolek vydával až do začátku 2. světové války časopis "Mitteilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs", kde byly uveřejňovány zprávy z oblasti literatury, historie, archeologie, numismatiky, etnografie, muzejnictví, jazykovědy, geologie, zoologie a botaniky. Stejného zaměření je i obsáhlá knihovna tohoto spolku, která má svůj fond většinou označen spolkovým razítkem. Struktura fondu dokládá rozsáhlou výměnu publikací a periodik s vlastivědnými spolky celého světa. Obsáhlou knihovnu doplňuje až do roku 1938.

Z iniciativy spolku bylo 18.10.1900 svoláno ustavující shromáždění k založení českolipského muzejního spolku. Nově vzniklé "Leipaer Museum" obdrželo od spolku všechny své bohaté sbírky. Stanovy muzejního spolku byly schváleny 21.6.1900.

Roku 1928 vznikl Český muzejní spolek pro kraj Českolipský, který začal od roku 1930 vydávat vlastivědný časopis "Bezděz". Obsahem byly zprávy o kulturních a přírodních poměrech severních Čech a Lužice. Poslední, 10. ročník Bezdězu vyšel roku 1948. Od roku 1990 vydává v nové podobě sborník Českolipska "Bezděz" Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.

V rámci třídění sbírek došlo i k vyčlenění knihovního oddělení, jehož základem se staly současné knihy a časopisy, které byly částečně předplaceny a částečně vyměňovány za časopis Bezděz. Od roku 1945 je činnost Českého muzejního spolku obnovena pod názvem Muzejní spolek pro kraj Českolipský, kterému bylo svěřeno do správy bývalé německé městské muzeum a Wedrichovo muzeum. K zániku spolku došlo v r. 1951.

Krajské muzeum (1947) se sídlem v Zámecké ul. čp. 58 je v roce 1949 přejmenováno na Krajské vlastivědné muzeum, správcem knihovny se stal Bohumil Kinský, bývalý ředitel Tyršových škol, který spravoval muzejní sbírky již od roku 1935.

Od roku 1952 je muzeum na dalších 50 let muzeem okresním. V dubnu roku 1968 se knihovna a muzejní sbírky přesunuly
do augustiniánského kláštera, kde je muzeum dodnes. Ke konci 50. let došlo k převzetí knihovny Eccursions-Clubu ( část
ve Státním okresním archivu v České Lípě), V průběhu 60. let pak knihovny gymnaziální, knihovny v Kamenickém Šenově, německých středních škol v České Lípě. V muzeu byly uloženy svozy farních knihoven, církevních řádů, zrušených knihoven
a knihy ze židovských náboženských obcí.

Od roku 1961 se pro potřeby Okresního vlastivědného muzea a Okresního archivu rekonstruoval bývalý augustiniánský klášter. Další velká stavební rekonstrukce českolipského kláštera byla zahájena v roce 1986, v roce 1990 byl otevřen znovu rekonstruovaný ambit a expozice v hlavní budově. V roce 1990 byl klášter navrácen řádu Sv. Augustina a v roce 1995 byl celý komplex kláštera odkoupen od řádu státem. Po přestěhování Státního oblastního archivu v roce 1999 do nové budovy došlo k převzetí prostor v přízemí kláštera, které využívá knihovna a galerie. V roce 2001 byla knihovna díky grantu Ministerstva kultury ČR (VISK) připojena k počítačové síti a k Internetu, byl zakoupen program CLAVIUS. Celý fond je uložen v hlavní budově muzea. V přízemí se nachází veřejnosti přístupná badatelna ( od roku 2001) s odbornou knihovna a s částí knihovny historického fondu. Další část je umístěna v 1. poschodí.

Vlastivědný spolek Nordböhmischer Exkursions-Club byl založen v roce 1877 v České Lípě. Náplní jeho činnosti bylo studium, poznávání a ochrana přírody a historie Českolipska, později vznikaly jeho pobočky i na Litoměřicku, Děčínsku
a Českodubsku.

V roce 1878 vyšlo první číslo časopisu "Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions-Clubs" (zkr. MNEC), kde byly uveřejněny články z historie, archeologie, numismatiky, etnografie, muzejnictví, jazykovědy, geologie, zoologie, botaniky. Vedoucím redaktorem v letech 1878-1905 byl pověřen prof. Amand Paudler. V roce 1915 byl přejmenovaný na Nordböhmisches Verein für Heimatforschung und Wanderpflege. Spolek působil do roku 1938 a do této doby vycházel
i časopis. Jeho přispěvovateli byli většinou amatérští dopisovatelé a spolupracovníci. V prvních deseti svazcích publikovalo
275 autorů a autorek. Z pěti set odběratelů prvních čísel vzrostl náklad na 1900 odběratelů. Roku 1884 se usnesl výbor klubu na výměně tiskovin se spolky, které mají obsahově podobné zaměření. Během dvou let došlo ke vzájemné výměně publikací se 108 spolky. Sbírky spolku se staly základem fondů muzejních spolků. Dle stanov spolku nesměl být majetek spolku rozprodán, ale měl připadnout městu, popřípadě mohl být odevzdán městským zastupitelstvem zdejším školám. Stanovy ukládaly vytvoření zájmových sekcí, vytvořila se tak sekce historická se zaměřením na památky, archiválie a hmotné předměty. Vytvořila sbírku všech knih, které vyšly na území spolku a zasloužila se o publikování pramenů k dějinám České Lípy. Dalšími sekcemi byla např. sekce jazyková (sbírání pověstí, písní, her) , přírodovědná, technická a turistická (budování rozcestníků, značkování cest, vydávání turistických průvodců, pohlednic).

Zprávy o činnosti klubu a o jeho časopisu přinášely všechny noviny v okolí - Leipaer Zeitung, Rumburger Zeitung, Tetschen
-Bodenbacher Zeitung.

Z iniciativy spolku bylo 18.10.1900 svoláno ustavující shromáždění k založení českolipského muzejního spolku. Nově vzniklému "Leipaer Museum" věnoval spolek všechny své bohaté sbírky. Stanovy muzejního spolku byly schváleny 21.6.1900.

Charakteristika obsahu: Organizační materiály a písemnosti dokumentující činnost spolku, domácí a zahraniční spolupráci, především výměnu publikací.

Vojtech Čelko, Bezděz 1999
MNEC