Restaurátor

Žákům se představili muzejní restaurátoři

Program březnové grantové soboty ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě byl věnován muzejním restaurátorům
a konzervátorům Václavu Novákovi a Zuzaně Korolusové. V teoretickém úvodu Václav Novák přiblížil žákům dějiny oboru, který vznikl v 19. století v období romantismu, kdy si lidé začali uvědomovat hodnotu a zároveň pomíjivost krásy uměleckých předmětů minulosti.
Procesy restaurátorské práce jsou různé, záleží k jakému účelu má restaurovaný předmět dále sloužit, zda má být vystaven pro veřejnost nebo má pouze být uchován v autentickém stavu pro potřeby badatelské veřejnosti. Restaurování obrazů
či soch, nábytku a dalších trojrozměrných předmětů začíná průzkumem, který odkrývá stav poškození předmětu a pomocí sond se snaží odhalit původní podobu díla. Po průzkumu následuje vlastní proces restaurování, kterému někdy předchází zásah konzervátorský, který má zamezit další degradaci starého napadeného nebo jinak znehodnoceného materiálu.
Praktická část grantového dne tentokrát neprobíhala odděleně. Jednotlivé technologické postupy a procesy totiž potřebují čas, aby se mohlo pokračovat, a proto se výklad teoretický s praktickým střídal. V praktické části se účastníci rozdělili na dvě skupiny, jedna opravovala trhlinu v plátně obrazu, to znamená, že musela plátno podlepit záplatou, zatmelit vrstvu v malbě a následně ji vyretušovat, aby byl restaurátorský zásah co nejméně patrný.
Druhá skupina se věnovala úkolu, během kterého byl opravován kus starého rámu, žáci na něm doplňovali chybějící reliéf, který následně pozlacovali. Praktická část projektového dne žáky velmi zaujala a pozadu často nezůstal ani jejich dospělý doprovod, který se hojně zapojil též.
Restaurátorství je profesí, které vyžaduje velkou zručnost a také schopnost pracovat s různými materiály. Další důležitou podmínkou je pozitivní vztah k uměleckým předmětům a orientace v dějinách umění. Odměnou za to vše je pestrá
a rozmanitá pracovní náplň.

informační karty                    katalog v expozici                    burza profesí a řemesel

Fotografie dodala ing. Tereza Kaiserová