ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE VLASTIVĚDNÉHO SPOLKU ČESKOLIPSKA V ROCE 2019

Výroční členská schůze se konala 30. března 2019 od 14 hodin v salónku restaurace Kozlovna Skleník na Slovance v České Lípě.
Po zahájení bylo přítomno 35 členů, takže byla schůze ukončena a od 14:30 hodin se konala regulérní náhradní členská schůze.
Zúčastnilo se jí 34 členů (ze současných 117 členů).

Program:

1. Zahájení členské schůze, přednesení a schválení programu, schválení ověřovatelek zápisu (pí Jarolímková, pí Pujmanová)
2. Zpráva o činnosti spolku v roce 2018 (Ing. Panáček, Mgr. Panáček, Mgr. Smejkal)
3. Program a výhled činnosti na rok 2019 (Ing. Panáček, Mgr. Smejkal)
4. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2018 (pí Sykáčková)
5. Odstoupení starého a volba nového výboru
6. Diskuse
7. Schválení usnesení a závěr

1.Zahájení

Výroční členská schůze byla řádně svolána rozesláním pozvánky e-mailem, poštou i oznámením na spolkovém webu. Zasedání výroční členské schůze řídil ing. Jaroslav Panáček, předseda VSČ. Po zjištění neusnášeníschopnosti byla řádná schůze ukončena a zahájení náhradní členské schůze bylo odročeno na 14:30 hodin.

Poté byla zahájena řádná náhradní členská schůze.

V úvodu přednesl předseda VSČ program schůze, který byl všemi přítomnými členy schválen. Dále přednesl návrh na ověřovatelky zápisu, kterými byly schváleny pí Jarolímková a pí Pujmanová.

 2. Zpráva o činnosti spolku  v roce 2018

Publikační činnost přednesl předseda spolku Ing. Jaroslav Panáček.

Spolek zajišťoval vydání Vlastivědného sborníku Bezděz 27, který na 400 stranách obsahoval 16 příspěvků se společenskovědní a přírodovědnou tématikou. Byl vydán se spoluvydavateli SOkA Česká Lípa a VMG v České Lípě.

Přehled akcí ke 140. výročí NEC přednesl Mgr. Michal Panáček. Jednalo se o spoluúčast spolku na cyklu šesti komorních koncertů Lípa Musica, při nichž byly představeny významné osobnosti z České Lípy, výstavu Deset výletů NEC v roce 1878, k ní vydanou mapu se stejným názvem, setkání vlastivědných pracovníků a knihu Nordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku, kterou spolek vydal (členové obdrželi výtisk zdarma).

Přednáškovou a zájezdovou činnost přednesl Mgr. Ladislav Smejkal.

V roce 2018 proběhla opět bohatá přednášková a zájezdová činnost spolku, kterou organizačně i autorsky zajišťoval především Mgr. Ladislav Smejkal se spolupracovnicemi. Uskutečnilo se 19 přednášek a vernisáží a 9 vycházek a zájezdů.  Celkem se těchto akcí zúčastnilo cca 730 osob.

Výbor spolku se v roce 2018 sešel pětkrát (9. 2., 1. 3., 10. 7., 13. 11., 27. 11.), aby projednal potřebné záležitosti.

3. Program a výhled činnosti spolku na rok 2019

Publikační činnost přednesl předseda spolku Ing. Jaroslav Panáček.

Spolek bude zajišťovat v červnu 2019 vydání Vlastivědného sborníku Bezděz 28, který bude vydán se spoluvydavateli SOkA Česká Lípa a VMG v České Lípě. Jako každý rok bude podána žádost o dotaci na vydání sborníku z dotačního programu města Česká Lípa na podporu kultury.

Spolek se bude v roce 2019 opět podílet na cyklu šesti komorních koncertů českolipského Kruhu přátel hudby, při nichž budou představeny významné osobnosti z České Lípy

Výstava Deset výletů NEC v roce 1878 byla znovu instalována po celý měsíc březen 2019 ve vestibulu Krajského úřadu v Liberci, v dubnu a květnu 2019 je otevřena v Turistickém informačním centru v Novém Boru a v červnu až srpnu 2019 bude instalována na nádvoří zámku v Zákupech.

Přednáškovou a zájezdovou činnost přednesl Mgr. Ladislav Smejkal.

V rámci klubové činnosti bude podle plánu zorganizováno 19 přednášek a vernisáží. Uskuteční se 8 vycházek a zájezdů.

4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2018

Zprávu o hospodaření spolku přednesla Olga Sykáčková, pokladník VSČ.

                        Příjmy VSČ v roce 2018 celkem 762.368,62 Kč

                        Výdaje VSČ v roce 2018 celkem 758.202,79 Kč

                        Zůstatek na účtu k 31. 12. 2018 celkem 61.377,43 Kč

                        Zůstatek v pokladně k 31. 12. 2018 celkem 0,- Kč.

 

Poté byla zahájena řádná náhradní členská schůze.

V úvodu přednesl předseda VSČ program schůze, který byl všemi přítomnými členy schválen. Dále přednesl návrh na ověřovatelky zápisu, kterými byly schváleny pí Jarolímková a pí Pujmanová.

5. Odstoupení starého a volba nového výboru

Jménem starého výboru ve složení Ing. Jaroslav Panáček, Mgr. Ladislav Smejkal, Olga Sykáčková, Jaroslava Jarolímková, Magdalena Pujmanová prohlásil předseda, že se členové vzdávají svého členství ve výboru a odstupují z vedení spolku. Stejně tak odstupuje revizorka účtů Ivana Stanojkovičová.

Nový výbor spolku byl navržen ve složení:

                        Výbor spolku:                Magdalena Pujmanová

                                                           Bc. Jaroslava Vondrová

                                                           Mgr. Michal Panáček

                                                           Mgr. Michal Rádl

                                                           Ing. Jaroslav Panáček

Revizoři účtů:             Bc. Jaroslav Slabý

                               Mgr. Tomáš Cidlina

Stávající členové výboru nerezignují na spolupráci s novým výborem a budou se i nadále na činnosti podílet. Ať již Mgr. Smejkal, který bude i nadále zajišťovat klubovou činnost spolku, či Ing. Panáček, který bude nadále vykonávat funkci redaktora a vedoucího redakční rady sborníku Bezděz nebo paní Jarolímková, která se bude nadále zabývat svojí agendou členské základny, distribucí Bezdězu či vybíráním členských příspěvků. Dosavadní předseda spolku Ing. Panáček, který svoji funkci vykonává již 28 let, byl novými kandidáty na členství ve výboru přesvědčen, aby svým setrváním jako pouhý člen předával své zkušenosti novému výboru.

Poté byla provedena hlasováním volba nového výboru:

Výbor spolku:                 Magdalena Pujmanová – pro 33, proti 0, zdržel se 1

                                    Bc. Jaroslava Vondrová – pro 33, proti 0, zdržel se 1

                                    Mgr. Michal Panáček – pro 31, proti 0, zdržel se 3

                                    Mgr. Michal Rádl – pro 34, proti 0, zdržel se 0

                                    Ing. Jaroslav Panáček – pro 33, proti 0, zdržel se 1

 

Revizoři účtů:             Bc. Jaroslav Slabý – pro 34, proti 0, zdržel se 0

                                Mgr. Tomáš Cidlina – pro 34, proti 0, zdržel se 0

 

6. Diskuse

- V diskusi vystoupila paní Ponocná, která kritizovala, že se nekonají přednášky. Bylo vysvětleno, že patrně došlo k nepochopení, neboť přednášky, zájezdy a vycházky jsou na rok 2019 naplánovány stejně jako v minulých letech, tj. přednášky a vycházky v lednu–dubnu, zájezdy v květnu a červnu a další akce (přednášky a výlety) v září–prosinci 2019. Kromě toho se ptala, jaká je nebo bude činnost nového výboru. Bylo jí vysvětleno, že náplň práce nového výboru bude shodná s minulým. Z toho se dá usuzovat, že někteří členové spolku nemají ani ponětí o tom, co řízení spolku obnáší. Kritizovala rovněž rozdávání sborníku Bezděz členům spolku. V diskusi naopak se ozývala řada členů, že to je v pořádku a kdo si nechce Bezděz odebrat, nechť tak nečiní.

- Další diskusní příspěvek více členek se týkal možnosti pořádání přednášek jinde než v klubovně VMG z důvodu obtížné přístupnosti (2. patro) pro starší nebo méně pohyblivé členy spolku. Bylo vysvětleno, že vzhledem k nedostatku jiných vhodných prostor ve městě, obtížnosti zajišťování přednášek pokaždé na jiném místě a vhodnosti klubovny VMG, kterou muzeum spolku propůjčuje pro tyto akce bezplatně, budeme i nadále tyto akce pořádat v klubovně VMG. Tím se však neuzavíráme možnosti hledat jiný vhodný prostor pro pořádání přednášek a jiných akcí spolku. Ačkoliv výroční schůzi pořádáme v salónku restaurace, jeví se tento prostor pro přednášky jako nevhodný z důvodu hluku z vedlejší restaurace a vyrušování obsluhou.

 

7. Usnesení a závěr

Předseda Ing. Jaroslav Panáček přednesl návrh usnesení, které bylo schváleno všemi 34 hlasy přítomných členů.

Členská schůze byla ukončena v 15:30 hodin.

Zapsal: Ing. Jaroslav Panáček, předseda VSČ
Ověřovatelky zápisu: M. Pujmanová, J. Jarolímková

Česká Lípa 1. dubna 2019